Tag Archives: 3d 打印

3D 設計:Fusion 360 vs TinkerCad

年 近 歲 晚 ,又 是 大 掃 除 的 日 子 。今 年 還 特 意 夾 好 時 間 ,在 淘 寶 買 了 5 個 不 同 大 小 的 膠 櫃 桶 回 來 執 屋 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

重新設計 3D 耗材乾燥盒 2021

至 今 我 已 經 3D 打 印 了 好 幾 年 ,為 了 防 止 耗 材 受 潮 ,影 響 打 印 效 果 ,所 以 之 前 也 有 DIY 過 3D 打 印 耗 材 的 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

XPEnology 黑群暉加強散熱

話 說 早 前 我 從 淘 寶 買 了 一 台 黑 群 暉 ,性 能 強 勁 ,價 錢 便 宜 。用 了 好 多 個 月 ,感 覺 還 是 非 常 滿 意 的 。黑 群 … Continue reading

Posted in Computer & Network | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Synology NAS 自製 DIY 防塵網

話 說 我 使 用 Synology 的 NAS 多 年 ,一 直 都 十 分 極 之 滿 意 。除 了 ,大 概 每 半 年 我 就 要 把 Synology 拆 開 ,大 吸 塵 一 次 。因 為 … Continue reading

Posted in Computer & Network, GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

買你的第一部 3D Printer – 2020

話 說 有 個 舊 同 學 問 我 購 買 3D 打 印 機 的 建 議 ,我 當 然 第 一 時 間 想 老 點 佢 去 睇 我 之 前 的 舊 文 。但 舊 文 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Mosaic Palette 2 購物記

Mosaic Palette 2 是 3D 打 印 機 的 神 物 ,因 為 它 可 以 將 一 部 普 通 的 單 色 3D 打 印 機 ,搖 身 一 變 成 為 一 台 4 色 的 3D … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , | Leave a comment

3D 打印耗材儲存盒 DIY ( 升級版 )

話 說 我 幾 個 月 前 ,自 己 DIY 了 幾 個 耗 材 儲 存 盒 。耗 材 裡 面 有 乾 燥 劑 ,在 打 印 時 也 不 用 把 耗 材 拿 出 來 ,確 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

3D 打印筆:模型黏合

3D 打 印 的 其 中 一 個 最 經 常 要 做 的 後 期 處 理 ,就 是 要 黏 合 模 型 。因 為 受 限 於 3D 打 印 機 的 大 小 ,又 或 者 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , | Leave a comment

Core XY 3D 打印機升級版 ( 線軌版 )

話 說 半 年 前 我 才 買 了 一 台 無 名 Core XY 3D 打 印 機 ,打 印 尺 寸 有 成 300 x 300 x 300 mm 這 麼 大 ,但 價 錢 卻 只 要 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

3D打印:Duet2 WiFi 換屏記

話 說 幾 個 月 前 ,我 在 淘 寶 入 手 了 一 個 3D 打 印 機 的 32 bit 控 制 板 ,叫 做 Duet2 WiFi。這 是 大 陸 的 複 製 品 ,但 因 為 Duet2 … Continue reading

Posted in GRBL + 3D 打印 | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment